Skip to main content

Prevádzkový poriadok

čl. I

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa, úvodné ustanovenia

Obchodné meno: Fit&Co s. r. o.

Sídlo: Pribinova 14, 811 09 Bratislava

IČO: 36793922

IČ pre DPH: SK 2022423689

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 121413/B

tel. Kontakt: +421 904 112 201                e-mail: info@fitco.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Obsah prevádzkového poriadku nie je konečný. Prevádzkovateľ môže tieto ustanovenia z času na čas rozšíriť, zmeniť a revidovať. Prevádzkovateľ je povinný všetky takéto zmeny zverejniť na web www.365fitco.sk v priestoroch 365Fit&Co.

Prevádzkovateľ je povinný uložiť prevádzkový poriadok na takom mieste, ku ktorému budú mať personál, návštevníci, členovia voľný prístup.

čl. II

Druh a spôsob poskytovania služieb

2.1    Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť, ktorá prevádzkuje športovo relaxačné zariadenie – 365Fit&Co. Priestory 365Fit&Co sa nachádzajú v polyfunkčnom komplexe GALLERIA EUROVEA, Pribinova 8, Bratislava. Cieľom a účelom 365Fit&Co je športové vyžitie a regenerácia svojich členov. Členom 365Fit&Co je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podpísala zmluvu o členstve. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby: Fitness&Cardio, Body&Mind, Wellness, masáže a iné služby v rámci telesnej kultúry.

2.2    365Fit&Co sa profiluje ako klub športu, relaxu a zdravého životného štýlu pre dospelých, nie ako mládežnícky klub alebo klub pre deti.

2.3    Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie členom a návštevníkom/klientom využívať služby 365Fit&Co, na základe riadneho zaplatenia členského niektorou z foriem, uvedených v čl. VII. Tohto Prevádzkového poriadku. Do prevádzky 365Fit&Co nie je možné vstupovať, ak by hrozilo prekročenie stanovenej kapacity (kapacitu určuje Prevádzkovateľ). Klientom sa na účely tohto Prevádzkového poriadku rozumie fyzická osoba a právnická osoba, ktorá odoberá od Prevádzkovateľa služby v zmysle tohto Prevádzkového poriadku.

čl. III

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov /členov a zamestnancov 365Fit&Co

3.1.   Dispozične sú priestory 365Fit&Co členené na jednotlivé prevádzky: Fitness&Cardio, Body&Mind, Wellness, (ďalej len „Prevádzky“) Priestory jednotlivých Prevádzok udržuje Prevádzkovateľ v čase poskytovania služieb v zmysle čl. IX udržiavané v čistote a v poriadku.

3.2.   Pri používaní náradí a predmetov určených na činnosti uvedené v čl. II sú členovia povinní postupovať podľa návodu výrobcu jednotlivých zariadení a podľa pokynov zodpovedných osôb v 365Fit&Co, aby neprišlo k ohrozeniu ich zdravia, prípadne k poškodeniu majetku Prevádzkovateľa a iných osôb. Vetranie, vykurovanie a osvetlenie Prevádzky je zabezpečené Prevádzkovateľom. Lekárničky umiestnené v Prevádzke sú vybavené základným zdravotníckym materiálom a sú pravidelne kontrolované.

3.3.   Oznam o zákaze fajčenia a oznam o zákaze manipulácie s otvoreným ohňom je vyvesený na viditeľnom mieste.

3.4.   Vírivky na vonkajšej terase priestorov 365Fit&Co spadajú do kategórie umelého kúpaliska podľa vyhlášky 308/2012 z.z. a spĺňajú všetky podmienky prevádzky takýchto typov kúpalísk. Na ich základe sú plochy na kúpanie v súlade s uvedenou vyhláškou svojím prístupom, ako aj hygienickým a technickým zabezpečením:

a, Ich kapacita je 12 osôb a prevádzka je zabezpečovaná celoročne.

b, Aktuálna informácia o teplote vody v jednotlivých bazénoch a o teplote vzduchu sa uvádza každý deň na viditeľnom mieste. Priemerná teplota vonkajších víriviek je 35 stupňov Celzia.

c, Upratovanie a dezinfekciu prevádzkových plôch, priestorov, zariadení, športových pomôcok vykonáva kvalifikovaný personál denne.

d, Počas prevádzky bazénu sa zabezpečuje nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia.

e, Vzhľadom na objem víriviek do 10 m3 a samostatný recirkulačný systém, vypustenie celého objemu vody sa zabezpečuje najmenej jedenkrát za mesiac.

f, Po vypustení sa bazén vrátane technického príslušenstva, ktoré je v kontakte s vodou, mechanicky vyčistí, vydezinfikuje a napustí vodou zodpovedajúcou požiadavkám z prílohy 3 uvedenej vyhlášky.

g, O prevádzke kúpaliska vedie prevádzkovateľ riadnu evidenciu a v súlade s vyhláškou vykonáva denné merania teploty vody, reakcie vody, redox-potenciálu, hodnôt voľného a viazaného chlóru a priehľadnosti vody.

h, Okrem toho zabezpečuje prevádzkovateľ jedenkrát mesačne aj merania nasledovných indikátorov kvality vody: Escherichia coli, črevné enterokoky, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, kultivovateľné organizmy pri 36 ± 1°C, producenty, konzumenty, chemická spotreba kyslíka manganistanom, meď, legionella species, ozón a celkový organický uhlík.

i, Údržbu a čistenie bazénov zabezpečuje certifikovaný technik, ktorý je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsosbilosti.

j, Návštevníci sú povinní dodržiavať zásady správania: osprchovať sa pred vstupom do bazéna, nenavštevovať bazén v prípade akéhokoľvek prenosného infekčného či kožného ochorenia, dodržiavať kapacitu bazénu a rešpektovať pokyny personálu.

k, V bazénoch nie je dovolené používať športové pomôcky.

3.5.                 Priestory wellness so saunami a ochladzovacím bazénom spĺňajú všetky podmienky prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské     telo v súlade s vyhláškou 554/2007 z.z. Prevádzkovateľ zabezpečuje v súlade s vyhláškou adekvátnu údržbu týchto zariadení a zároveň stanovuje návštevníkom nasledovné zásady správania sa v saune a ochladzovacom bazéne:

a, Kúpeľ v saune je určený predovšetkým zdravým osobám. Osoby trpiace cievnymi a srdcovými ochoreniami môžu používať saunu po porade s lekárom. Do sauny nemajú prístup osoby, ktoré trpia príznakmi akútneho ochorenia, najmä zápalmi dýchacích ciest, so zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkami, bolesťami hlavy, malátnosťou; ďalej osoby s otvorenými hnisavými alebo krvavými ranami a pod. Vstup nie je povolený ani osobám, ktoré trpia prenosnými chorobami, osobám prenášajúcim bacily, ako i osobám, u ktorých sa v najbližšom okolí vyskytla prenosná choroba. Nie je povolený vstup osobám pod vplyvom alkoholu ani inej návykovej látky, zahmyzeným a špinavým. Pracovníci sauny sú poučení o zjavných príznakoch uvedených chorôb. Úplný a konkrétny zoznam kontraindikácií používania sauny je vždy uvedený na viditeľnom mieste v priestoroch wellness. Osoby trpiace inými chorobami, než aké sú uvedené tu, či v konkrétnom zozname kontraindikácií, absolvujú saunovanie na vlastnú zodpovednosť, aj keď si vyžiadali radu lekára.

b, Pred vstupom do sauny je návštevník povinný sa dôkladne osprchovať a do sauny vstupovať bez plaviek, suchý a ovinutý plachtou. V saune je dovolené sedieť, prípadne ležať na plachte, pokiaľ to umožňuje množstvo návštevníkov.

c, V saune sa odporúča dýchať ústami, pretože vysoká teplota a suchý vzduch vysušujú sliznicu a môžu spôsobiť bolesti hlavy. Odporúčaná dĺžka pobytu v saune je 10-15 minút, v závislosti na kondícií je tento postup možné absolvovať viackrát a prerušovať ho osprchovaním či kúpeľom v ochladzovacom bazéne, pred ktorým je nutné sa osprchovať.

d, V saune je nutné správať sa slušne, nerozprávať nahlas a brať ohľad na ostatných návštevníkov.

e, V prípade nevoľnosti počas návštevy sauny je nutné ihneď vyhľadať obsluhujúci personál.

f, Deti sa nesmú v kabíne zdržiavať bez dozoru dospelých.

g, Do sauny je zakázané brať elektrické prístroje.

h, Manipulovať so zariadením smie len prevádzkovateľ, prípadne ním poverená osoba (obsluhujúci personál).

i, Obsluhu sáun ako aj údržbu ochladzovacieho bazéna zabezpečuje kvalifikovaný personál. Voda z ochladzovacieho bazéna sauny sa vypúšťa denne, steny a dno bazéna sa mechanicky čistia, vydezinfikujú a opláchnu čistou vodou/ vzhľadom na to že ide musí vypúšťať denne, steny a dno bazéna sa musia mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať a opláchnuť čistou vodou. Ak sa na ochladenie tela používa bazén s recirkuláciou, voda v bazéne sa musí vymieňať najmenej raz za mesiac. Kontrola kvality vody sa vykonáva raz za šesť mesiacov v rozsahu ukazovateľov pre bazény s recirkuláciou vody, uvedeného v odseku 3.4. tohoto prevádzkového poriadku. Okrem toho sa v ochladzovacom bazéne denne sleduje a eviduje pH a koncentrácia voľného chlóru.

j, Skladovanie a čistenie bielizne v priestoroch wellness zabezpečuje kvalifikovaný personál a bielizeň je po každom jednotlivom použití návštevníka dôkladne vypratá a vydezinfikovaná.

k, Upratovanie priestorov wellness zabezpečuje kvalifikovaný personál niekoľkokrát denne tak, aby boli dodržané hygienické zásady ako aj zásady bezpečnej prevádzky zariadení.

3.6.     365 Fit&Co poskytuje aj masážne služby, ktoré sú zabezpečované výhradne osobami s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie týchto činností, ktorou sa rozumie nadobudnutie úplného stredného vzdelania v študijnom odbore masér alebo masér pre zrakovo hendikepovaných. Zodpovednou osobou je Ladislav Nagy, držiteľ absolventského diplomu z telovýchovnej fakulty Univerzity Komenského.

3.7.     Zber odpadu je zabezpečený prostredníctvom zberných košov, ktoré sú rozmiestnené vhodne a v dostatočnom počte po celých priestoroch 365Fit&Co. Odvoz odpadu je zabezpečený prenajímateľom priestorov- GALLERIA EUROVEA, ktorá je zodpovedná za bezpečný odvoz a nakladanie s odpadom.

čl. IV

Členstvo, člen, členské, členská karta 365Fit&Co

4.1    Termíny členstvo, člen, členské a členská karta 365Fit&Co sú definované vo Všeobecných podmienkach členstva vo 365Fit&Co, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o členstve.

4.2    Jednotlivé typy ponúkaného členstva závisia od obchodnej stratégie Prevádzkovateľa. Recepcia a obchodné oddelenie Prevádzkovateľa sú pripravené informovať o kompletnej ponuke a o aktuálnych cenách služieb 365Fit&Co, ktoré sú uvedené v platnom cenníku 365Fit&Co na webovej stránke www.365fitco.sk

4.3    Člen 365Fit&Co je povinný riadiť sa ustanoveniami  zmluvy o členstve, ustanoveniami všeobecných podmienok členstva v 365 Fit&Co, ako aj ustanoveniami uvedenými v tomto prevádzkovom poriadku.

4.4    Ochrana osobných údajov členov je riešená vo všeobecných podmienkach členstva vo 365Fit&Co.

4.5    Každý člen 365Fit&Co obdrží členskú kartu, ktorá mu umožňuje vstup a výstup z priestorov 365 Fit&Co a využívanie ponúkaných služieb podľa typu členstva. Členská karta je neprenosná. Členská karta sa vydáva na dobu platnosti zmluvy o členstve. Po skončení členstva (platnosti zmluvy o členstve) je člen povinný bez zbytočného odkladu vrátiť členskú kartu na recepcii 365 Fit&Co.

4.6    Členstvo neumožňuje automaticky sa bezplatne zúčastňovať špeciálnych kurzov, promoakcií a iných a akcií organizovaných v 365 Fit&Co.

4.7    Členstvo v 365 Fit&Co je plynulé a jeho platnosť nie je možné prerušiť/pozastaviť. Výnimkami sú prípady uvedené vo Všeobecných podmienkach členstva v 365 Fit&Co.

čl. V

Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov/členov

5.1    Návštevník/člen 365 Fit&Co je oprávnený využívať Prevádzky, čerpať služby a odoberať tovar len v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku VII. tohto prevádzkového poriadku.

 • Člen 365 Fit&Co sa vždy na recepcii preukáže členskou kartou a na požiadanie aj dokladom totožnosti.

5.3    Využívať Prevádzky smie len osoba staršia ako 18 rokov.

5.4    Členom Klubu sa môže stať aj osoba vo veku od 12 do 18 rokov (ďalej len „Maloletí“), ktorej môže členstvo zakúpiť zákonný zástupca, ktorý súčasne podpíše písomný súhlas zákonného zástupcu s členstvom Maloletého (ďalej len “Vyhlásenie”):

 1. že osoba, v prospech ktorej je členstvo zakúpené, je dostatočne oboznámená so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z Prevádzkového poriadku 365 Fit&Co (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) a je primerane rozumovo vyspelá na dodržiavanie týchto povinností, a
 2. že za takúto osobu je v plnom rozsahuzodpovedná i v prípade, že ju zákonný zástupca nedoprevádza v priestoroch 365 Fit&Co. Maloletí (mládež od 12 do 18 rokov) smú navštevovať 365 Fit&Co výlučne len  na základe  podpísaného Vyhlásenia.

5.5    V prípade, ak zodpovednosť za Maloletého preberá v rámci dohody o prebratí zodpovednosti a počas lekcie a kurzu a/alebo osobného tréningu fitness tréner v priestoroch Prevádzkovateľa, dochádza k prechodu tejto zodpovednosti vstupom osoby do príslušnej Prevádzky a jej prevzatím fitness trénerom. Do tejto doby je za pohyb Maloletého zodpovedný jeho zákonný zástupca.

 • Z bezpečnostných dôvodov nie je deťom do 12 rokov vstup do Prevádzok povolený.

5.7    Do priestorov 365 Fit&Co môže so súhlasom zodpovednej osoby  365 Fit&Co a v jeho doprovode vstúpiť cudzia osoba – návšteva. Návštevou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom alebo pracovníkom Prevádzkovateľa, alebo ktorá nie je členom  alebo ktorá nevstupuje do 365 Fit&Co za účelom čerpania služieb alebo zakúpenia tovaru. Návšteva je povinná počas svojho pobytu vo  365 Fit&Co dodržiavať všetky pravidlá a príkazy stanovené Prevádzkovateľom.

5.8    Osoby, ktorým nie je povolené využívať služby 365 Fit&Co:

 1. osoby so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť,
 2. osoby pod vplyvom alkoholu, akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok alebo iných návykových látok,
 3. osoby v znečistenom oblečení, obuvi, alebo zjavne nevhodnom oblečení, alebo vzbudzujúcom verejné pohoršenie,
 4. osoby, ktorým Prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu.

5.9    Zamestnanci 365 Fit&Co a osoby poverené Prevádzkovateľom k zabezpečeniu bezpečnosti a poriadku vo 365 Fit&Co. (ďalej len „personál“) sú oprávnení kedykoľvek vyzvať osoby ktorým nie je povolené využívať služby 365 Fit&Co, aby 365 Fit&Co opustili. Týka sa to i osôb, ktoré svojim chovaním rušia, alebo obmedzujú členov, iných návštevníkov, alebo personál 365 Fit&Co v jeho riadnom užívaní.

5.10 Za rušenie respektíve obmedzenie členov, návštevníkov alebo personálu sa považuje slovný, alebo fyzický útok na inú osobu, hrubé správanie sa, alebo vyhrážanie sa. Takéto konanie je považované za hrubé porušenie prevádzkového poriadku. Porušujúci člen, návštevník alebo iná osoba je povinný danej výzve personálu okamžite vyhovieť. Pokiaľ tak neurobí, môže byť z 365 Fit&Co vyvedený.

5.11 Pri hrubom porušení prevádzkového poriadku má Prevádzkovateľ právo zamedziť členovi alebo návštevníkovi vstup do 365 Fit&Co, alebo odstúpiť od zmluvy o členstve, ka je táto uzatvorená a platná, čím zmluva o členstve zaniká bez nároku na vrátenie členského poplatku.

čl. VI

Povinnosti členov a návštevníkov 365 Fit&Co

6.1    Členovia alebo návštevníci 365 Fit&Co sú povinní:

 1. dodržiavať prísny zákaz fajčenia v priestoroch 365 Fit&Co. Fajčenie v priestoroch 365 Fit&Co je považované za chovanie obmedzujúce iných členov/návštevníkov v jeho riadnom využívaní,
 2. používať cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie 365 Fit&Co jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu ich vlastného zdravia, alebo zdravia iných členov/návštevníkov, prípadne k poškodeniu majetku Prevádzkovateľa a iných osôb a sú povinní dodržiavať hygienické pravidlá spočívajúce v používaní uteráka pri ležaní a sedení na posilňovacích strojoch a zariadeniach,
 3. riadiť sa pokynmi personálu 365 Fit&Co,
 4. v priebehu využívania 365 Fit&Co používať oblečenie, obuv a športové náčinie, a pomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnej športovej činnosti tak, aby neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie ostatných členov/návštevníkov a neznečisťovali priestory 365 Fit&Co,
 5. v prípade porušenia niektorej z povinností, uvedených v tomto prevádzkovom poriadku, je člen alebo návštevník povinný opustiť priestory 365 Fit&Co a Prevádzkovateľom mu môže byť udelený zákaz vstupu.
 6. na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu, alebo kvality poskytovaných služieb. A to napríklad z dôvodu konania sa špeciálnych akcií alebo podujatí v priestoroch 365 Fit&Co, alebo z technických či personálnych príčin a dôvodov. Na túto dobu sú oprávnené 365 Fit&Co, respektíve jeho časti využívať len osoby určené rozhodnutím Prevádzkovateľ

6.2    Člen/návštevník je oprávnený požiadať o zrealizovanie rezervácie ním požadovanej služby. Požadovaná rezervácia bude 365 Fit&Co zrealizovaná, pokiaľ to požadovaný druh služby umožňuje.

čl. VII.

Využívanie služieb 365 Fit&Co

7.1    Členovia/návštevníci 365 Fit&Co sú oprávnení využívať služby 365 Fit&Co len ak:

 1. sú členmi 365 Fit&Co a majú platné členstvo, alebo
 2. sú hosťami člena 365 Fit&Co a sú registrovaní na recepcii 365 Fit&Co a pri registrácii na recepcii 365 Fit&Co zároveň súhlasili s týmto prevádzkovým poriadkom a využitie služieb 365 Fit&Co je v súlade s členským člena, alebo
 3. im bol na recepcii 365 Fit&Co registrovaný jednorazový vstup do 365 Fit&Co, ktorý je spoplatnený podľa platného cenníka F365 it&Co a pri registrácii na recepcii 365 Fit&Co zároveň súhlasili s týmto prevádzkovým poriadkom,
 4. sú držiteľmi karty Multisport a pred vstupom do zariadenia im bola na recepcii 365 Fit&Co nasnímaná multisport karta, alebo
 5. sú platiacimi návštevníkmi jednorazovej akcie alebo podujatia, organizovanej alebo spoluorganizovanej 365 Fit&Co.

7.2    Platba ceny odobratých služieb a tovarov podľa cenníka 365 Fit&Co sa realizuje pred výstupom z 365 Fit&Co:

 1. platbou v hotovosti na recepcii, alebo ekvivalentom, ktorý 365 Fit&Co prijíma (ďalej len „platba v hotovosti“),
 2. platobnou kartou, ktorú 365 Fit&Co akceptuje,
 3. platbou z konta držiteľa členskej karty, pričom na konte členskej karty musí mať dostatočný zostatok kreditu, ktorý pokrýva jeho účet. V prípade, že zostatok kreditu na členskej karte je nižší ako jeho účet, majiteľ členskej karty má povinnosť doplatiť rozdiel v hotovosti, platobnou kartou.

7.3    Majiteľ členskej karty je tiež oprávnený si dobiť členskú kartu ďalším kreditom.

čl. VIII.

Všeobecné podmienky pobytu vo 365 Fit&Co

8.1    K pohybu po priestoroch Fit&Co je potrebné používať aktivovanú členskú kartu Na členskú kartu sa nahráva každá a celá konzumácia člena alebo klienta/návštevníka, ako aj služby objednané nad rámec služieb, ktoré sú zahrnuté v členstve.

8.2    Konečná úhrada zakúpených služieb a odobratých tovarov v 365 Fit&Co sa zrealizuje pri odchode z 365Fit&Co. Člen alebo klient/návštevník si pri platbe v hotovosti vždy po zaplatení prepočíta výdavok. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.

8.3    Členovia alebo návštevníci, využívajúci platbu z konta,         ktorí nemajú dostatočný zostatok na konte, uhradia rozdiel platbou na recepcii v daný deň. Člen/návštevník je oprávnený uskutočniť úhradu ceny služieb a produktov zakúpených v 365 Fit&Co v hotovosti. V prípade, ak si člen zabudne členskú kartu, je oprávnený čerpať služby v prípade, pokiaľ sa preukáže obsluhe na recepcii platným preukazom totožnosti, aby bolo možné overiť jeho identifikačné údaje a vydať náhradnú kartu. Vydanie náhradnej karty môže byť spoplatnené podľa cenníka 365 Fit&Co.

8.4    K úschove vecí v šatniach slúžia skrinky. Zámok funguje na PIN kód a klient je pri prvej návšteve fitness centra oboznámený s jeho fungovaním.

8.5    Prevádzkovateľ zodpovedá len za škodu na veciach odložených na miestach k tomu určených v zmysle článku X tohto prevádzkového poriadku.

8.6    V prípade, ak člen alebo návštevník nemá skrinku od Prevádzkovateľa prenajatú, je povinný zakaždým pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú.

8.7    Ak člen alebo návštevník nevyprázdni skrinku podľa bodu 8.6 tohto článku, Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, resp. po dobe nájmu, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ neručí za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú.

8.8    Prevádzkovateľ sa zaväzuje min. 14 (štrnásť) dní veci nájdené v násilne otvorenej skrinke skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať členovi alebo návštevníkovi jednorazový manipulačný poplatok vo výške 20,00 EUR (slovom: dvadsať eur).

čl. IX

Držitelia Karty Multisport

9.1.      Držitelia karty multisport sú opravnení vo 365 Fit&Co využívať nasledujúce služby: fitness, wellness, skupinové cvičenia a bootcamp.

9.2.      V jeden deň môže držiteľ multisport karty využiť vždy iba 1 z uvedených služieb, maximálne 1 krát.

9.3.      Pri využití wellness platia nasledovné obmedzenia:

– doba pobytu vo wellness je obmedzená na maximálne 120 minút

– wellness je s Multisport kartou možné navštíviť v pracovné dni iba medzi 9:00 do 22:00

9.4.      Pri využití fitness platia nasledovné obmedzenia:

– doba pobytu vo fitness nie je obmedzená

9.5.     Pri využití skupinových cvičení a bootcamp:

– doba pobytu v priestoroch Fit&Co pri využití týchto dvoch služieb je obmedzená na 100 minút, pričom začiatok návštevy sa počíta od vstupu cez turniket na recepcii Fit&Co a návšteva končí opustením priestorov Fit&Co, prejdením cez turniket na recepcii Fit&Co.

čl. X

Špeciálne akcie a podujatia

10.1  Špeciálnymi akciami sa rozumejú mimoriadne, väčšinou jednorazové, dopredu ohlásené športové podujatia s poskytovaním služieb určitého druhu, ktoré majú ohraničený rozsah, ohraničený počet návštevníkov a pevne stanovenú cenu. Vstupné je nutné uhradiť vopred a nie je možné ho vrátiť. Obmedzenie prevádzky v súvislosti s organizáciou špeciálnych akcií bude vopred avizované plagátmi, umiestnenými v priestoroch 365 Fit&Co a na webovej stránke www.fitco.sk.

10.2  Pokiaľ návštevník predloží lekárske potvrdenie, že nie je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa špeciálnej akcie, a to najmenej 1 deň vopred, môže ponúknuť už zakúpené vstupy na recepcii 365 Fit&Co k predaju. Na predaj vstupov nie je právny nárok.

čl. XI

Zodpovednosť

Zodpovednosť člena/návštevníka za ním spôsobenú škodu:

11.1 člen alebo návštevník 365 Fit&Co je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných členov alebo návštevníkov,  aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku, a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov 365 Fit&Co príp. personálu,

11.2 člen alebo návštevník 365 Fit&Co zodpovedá za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi stratou zapožičaného športového náradia, športového odevu, obuvi, uterákov, kľúčov a podobne.

11.3 v prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí člen alebo návštevník škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu na vnesených, alebo odložených veciach:

11.5  za cenné veci riadne uložené v uzamykateľných skrinkách, ktoré boli členom/návštevníkom v zmysle pokynov aj uzavreté, a ku ktorým poskytol kľúče/zámky prevádzkovateľ zodpovedá prevádzkovateľ len do výšky 332 EUR. Cennými vecami sú najmä mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty, klenoty a pod. Poškodenie akejkoľvek skrinky a stratu osobných vecí v nej uložených je člen/návštevník povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť zodpovednému zamestnancovi 365 Fit&Co.

11.6 skrinky v šatniach nie sú určené k odkladaniu klenotov, peňažnej hotovosti, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností.

11.7 právo na náhradu škody musí byť členom alebo návštevníkom uplatnené u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak nebolo uplatnené najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

Zodpovednosť za vady na tovare:

11.8  V prípade, že tovar zakúpený u Prevádzkovateľa, má vady, je člen alebo návštevník oprávnený uviesť tieto vady v reklamačnom procese v záručnej dobe u Prevádzkovateľa. Vady sa uvádzajú na recepcii 365 Fit&Co. Pri reklamácií je člen alebo návštevník povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru.

Zodpovednosť za inú škodu:

11.9  Zodpovednosť za inú škodu sa riadi ustanovením § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť pri zneužití členskej karty:

11.10 V prípade straty karty je člen povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť 365 Fit&Co a žiadať o zablokovanie karty. Do okamihu zablokovania permanentnej karty nezodpovedá Prevádzkovateľ  za jej zneužitie treťou osobou.

čl. XII

Spôsob a frekvenciu upratovania priestorov 365 Fit&Co

12.1  Dezinfekcia povrchových plôch ako aj vlhká mechanická očista podláh a zariadení na osobnú hygienu vo 365 Fit&Co je vykonávaná  počas noci, ale aj počas celého dňa podľa potreby.

12.2  Nádoby na odpad umiestnené v Prevádzke sú vyprázdňované počas celého dňa podľa potreby.

12.3  Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou od členov a návštevníkov, respektíve od strojov a zariadení, a sú čistené podľa potreby.

12.4  Dezinfekcia, čistenie, upratovanie, ako aj všetky činnosti spojené s čistotou a poriadkom vo 365 Fit&Co sú v zodpovednosti spoločnosti, ktorá túto činnosť vykonáva na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Ku dňu vydania tohto prevádzkového poriadku upratovacie služby poskytuje spoločnosť GEMINI – čistiace a upratovacie služby sídlo: Kutlíkova 8. Bratislava IČO: 45319537 zodpovedná osoba: Kristína Halásová tel. kontakt: 0902 251 765

čl. XIII

Záverečné ustanovenia

13.1  Prevádzkovateľ je oprávnený meniť alebo doplniť ustanovenia prevádzkového poriadku a Všeobecných podmienok členstva vo 365 Fit&Co na základe zmeny v Prevádzke, požiadaviek členov 365 Fit&Co a spätnej väzby od členov 365 Fit&Co. Zmena alebo doplnenie prevádzkového poriadku a Všeobecných podmienok členstva vo 365 Fit&Co je účinná voči členom ako aj ostatným návštevníkom 365 Fit&Co dňom ich zverejnenia v priestoroch 365 Fit&Co a na webovej stránke 365 Fit&Co www.365fitco.sk. Členovia a návštevníci 365 Fit&Co sú povinní sa so zmenami alebo doplneniami prevádzkového poriadku a Všeobecných podmienok členstva vo 365 Fit&Co oboznámiť.

13.2  Prevádzkovateľ je oprávnený podrobnejšie upraviť jednotlivé práva a povinnosti Prevádzkovateľa, členov a návštevníkov v konkrétnych Prevádzkach.

13.3  Špecifické pravidlá pre Prevádzku Wellness sú upravené v Prílohe č. 1.

13.4  Špecifické pravidlá pre Prevádzku Body&Mind sú upravené v Prílohe č. 2.

13.5  Špecifické pravidlá pre Prevádzku Fitness&Cardio sú upravené v Prílohe č. 3. 

_________________________________

Fit&Co, s.r.o.

Mgr. Martin Gajňák, konateľ

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Pravidiel klubu sú prílohy:

         Príloha č. 1:       Špecifické pravidlá pre Prevádzku Wellness

         Príloha č. 2:       Špecifické pravidlá pre Prevádzku Body&Mind

         Príloha č. 3:       Špecifické pravidlá pre Prevádzku Fitness&Cardio

Príloha č. 1

Špecifické pravidlá pre Prevádzku Wellness

 1. Všeobecné pravidlá

1.1    Špecifické pravidlá prevádzky sú v zmysle čl. XII bod 12.3 doplnením prevádzkového poriadku. Klient 365 Fit&Co je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných členov aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku, a aby svojimi úkonmi nenarúšal pracovné povinnosti zamestnancov 365 Fit&Co a personálu.

1.2    Prevádzkové hodiny sú viditeľne vyznačené. Žiadna osoba nie je oprávnená vstupovať do Prevádzky mimo prevádzkových hodín.

1.3    Druh a spôsob poskytovania služieb Wellness: Fínska sauna, sanárium, parná kabína, priestorový výrobník ľadu, Kneippov chodník, ochladzovací bazén pre členov 365 Fit&Co.

 

 1. Zdravotné kontraindikácie služieb, zákazy uplatňujúce sa v Prevádzke Wellness

2.1    Návšteva Prevádzky Wellness je určená predovšetkým zdravým osobám. Návšteva Prevádzky Wellness sa neodporúča osobám trpiacim cievnym a srdcovým ochoreniam, zápalovým ochoreniam vnútorných orgánov a ochoreniami dýchacieho systému. Návšteva wellness sa neodporúča ani osobám trpiacimi psychózami, klaustrofóbiou.

Zákaz vstupu do Prevádzky Wellness platí pre:           

 1. a) osoby pod vplyvom alkoholu, alebo toxických látok, alebo iných návykových látok,
 2. b) osoby so zvieratami,
 3. c) osoby trpiace prenosnými infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť člen požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami, alebo trpiace akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných členov,
 4. d) osoby, ktoré zamýšľajú využiť 365 Fit&Co na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia vedenia 365 Fit&Co,
 5. e) osoby špinavé, v znečistenom oblečení,
 6. f) deti mladšie ako12 rokov.

2.1.1 Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať a vyzliekať sa bez pomoci druhej osoby, ako aj osoby s výrazným fyzickým, alebo psychickým postihnutím, vstup do Prevádzky Wellness povolený len s doprevádzajúcou osobou.

2.1.2 Deti staršie ako 12 rokov a mladšie ako 15 rokov (deti, ktoré dosiahli vek 15 rokov sa musia na požiadanie personálu Klubu preukázať občianskym preukazom) majú vstup povolený len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov a do 20:00 hod.

 1. V Prevádzke Wellness je zakázané:
 2. fajčenie,
 3. vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš),
 4. fotografovanie alebo filmovanie osôb, ako aj skupín bez ich súhlasu (pre fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely apre tlač je potrebné získať povolenie od vedenia 365 Fit&Co),
 5. akékoľvek erotické alebo sexuálne správanie
 6. vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných návštevníkov,
 7. behať (z čoho vyplýva nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí),
 8. používanie športových ahracích potrieb (vrátane vírivky, bazéna a sáun),
 9. používanie šampónov, telových prípravkov prípadne iný drogistický tovar mimo spŕch,
 10. používanie holiacich prostriedkov,
 11. vstupovať do so žuvačkou a konzumovanie akékoľvek jedál a pokrmov,
 12. čítanie časopisov, dennej tlače, kníh apodobne v priestoroch sáun a vírivky,
 13. zasahovať do technického vybavenia a zariadení, a prechádzať do priestorov mimo turnikety,
 • žiadať od personálu služby, ktoré odporujú prevádzkovému poriadku.
 1. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

4.1    Člen/návštevník je povinný pred vstupom do Prevádzky Wellness sa osprchovať.

4.2    Člen/návštevník je povinný opustiť priestory Prevádzky Wellness najneskôr 15 minút pred koncom prevádzkovej doby.

4.3    Člen/návštevník je povinný dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky Wellness, šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory Prevádzky Wellness.

4.4    Člen/návštevník je povinný neodkladne informovať personál v prípade zistených a náhlych zdravotných problémov.

4.5    Prevádzkovateľ si v prípade technických príčin vyhradzuje právo upraviť prevádzkovú dobu, a to z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné ani iným spôsobom člena/návštevníka odškodniť.

4.6    Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník/člen spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním prevádzkového poriadku prípadne týchto Špecifických pravidiel, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

 1. Zodpovednosť, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia

Členovia/návštevníci využívajú Prevádzku Wellness na svoje vlastné riziko.

V Prevádzke Wellness je na vhodnom a dostupnom mieste umiestnená lekárnička prvej pomoci, vybavená v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v platnom znení.

Pri poranení personálu alebo člena/návštevníka sa postihnuté miesto musí bezodkladne opláchnuť vodou a následne dezinfikovať. V prípade znečistenia rúk biologickým materiálom sa ruky musia umyť a dezinfikovať prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom Sanytol dezinfekčný gel.

Plochy a prístroje, ktoré boli znečistené biologickým materiálom, sa pred čistením musia dezinfikovať prípravkom so širokým spektrom mikrobicídneho účinku Savo dezinfekcia.

Pri Prevádzka Wellness je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ako aj čistej bielizne. Dovolené je používať len zdravotne neškodné výrobky z distribučnej siete (arómy do sáun…).

Personál musí mať k dispozícii osobné ochranné pracovné prostriedky podľa druhu vykonávaných činností, predovšetkým pracovný odev a pracovná obuv.

Všetky priestory sauny, predmety a zariadenia sa priebežne udržiavajú v čistote, najmenej raz denne sa musia všetky priestory sauny umyť vodou s čistiacim prostriedkom, vydrhnúť kefou a vydezinfikovať dezinfekčným prostriedkom. Denne sa doplňuje toaletný papier, tekuté mydlo a papierové uteráky (al nie sú inštalované teplovzdušné osušovace rúk).

Voda z ochladzovacieho bazénu (ak sa taký v prevádzke nachádza) sa musí denne po prevádzke vypustiť, steny a dno bazénu sa musia mechanicky vyčistiť a vydezinfikovať dezinfekčným roztokom a potom riadne vystriekať čistou vodou. Ak sa používa bazén s recirkuláciou vody, voda v bazéne sa musí vymieňať najmenej raz za mesiac.

Kvalita vody sa kontroluje raz za 6 mesiacov v rozsahu ukazovateľov pre bazény s recirkuláciou vody ustanovených vo vyhláške MZ SR č. 72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská. Laboratórne vyšetrenie zabezpečuje RÚVZ hl.m. SR Bratislava.

V zariadení musí byť dostatočné množstvo bielizne, primerané predpokladanému počtu návštevníkou/členov. Pre každého návštevníka/člena musí byť použitá čistá bielizeň. Pri manipulácii s bielizňou nesmie dôjsť k vzájomnému styku či zámene čistej bielizne a použitej bielizne.

 1. Výnimky

5.1    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť z prevádzkového poriadku a zo Špecifických pravidiel Prevádzky Wellness výnimky.

Príloha č. 2

Špecifické pravidlá pre Prevádzku Body&Mind

 1. Všeobecné pravidlá

1.1    Špecifické pravidlá prevádzky sú v zmysle čl. XII bod 12.4 doplnením prevádzkového poriadku. Klient 365 Fit&Co je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných členov aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku, a aby svojimi úkonmi nenarúšal pracovné povinnosti zamestnancov 365 Fit&Co a personálu.

 • Prevádzkovéé hodiny sú viditeľne vyznačené. Žiadna osoba nie je oprávnená vstupovať do Prevádzky mimo prevádzkových hodín.

1.3    Vstup je povolený až po otvorení Prevádzky a nástupe službuvykonávajúceho fitness trénera.

 1. Zákazy uplatňujúce sa v Prevádzke Body&Mind

2.1    Zákaz vstupu do Prevádzky Body&Mind platí pre:      

 1. osoby pod vplyvom alkoholu, alebo toxických látok, alebo iných návykových látok,
 2. osoby so zvieratami,
 3. osoby trpiace prenosnými infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami, alebo trpiace akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov,
 4. osoby, ktoré zamýšľajú využiť Klub na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia vedenia Fit&Co,
 5. osoby špinavé, v znečistenom oblečení a obuvi,

2.1.1      Maloletí majú vstup povolený len za podmienok uvedených vo všeobecných podmienkach členstva vo Fit&Co.

2.2    V Prevádzke Body&Mind je zakázané:

 1. fajčenie,
 2. vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš),
 3. fotografovanie alebo filmovanie osôb, ako aj skupín bez ich súhlasu (pre fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely apre tlač je potrebné získať povolenie od vedenia Fit)
 4. svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov a nenarúšať priebeh lekcie
 5. konzumovať akékoľvek jedlá a pokrmy
 6. zasahovať do technického vybavenia sál (vzduchotechnika, ozvučenie, osvetlenie)
 7. prechádzať mimo turnikety
 8. žiadať od personálu služby, ktoré odporujú prevádzkovému poriadku.
 1. Prevádzkové pokyny pre členov/návštevníkov

3.1    Člen/návštevník je povinný používať čistú a vhodnú športovú obuv.

3.2    Člen/návštevník je povinný používať uterák.

3.3    Člen/návštevník je povinný dodržiavať pokyny lektora.

3.4    Člen/návštevník je povinný dodržiavať čistotu a hygienu v sálach Prevádzky.

3.5    Člen/návštevník je povinný po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie zo sál Prevádzky).

3.6    Člen/návštevník je povinný neodkladne informovať lektora v prípade zistených a náhlych zdravotných problémov.

3.7    Člen/návštevník je povinný šetrne zaobchádzať so zariadeniami Klubu a nepoškodzovať priestory 365 Fit&Co.

3.8    Prevádzkovateľ si v prípade technických príčin vyhradzuje právo upraviť prevádzkovú dobu, a to z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné ani iným spôsobom člena/návštevníka odškodniť.

3.9    Za poranenia a úrazy, ktoré si člen/návštevník pôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním prevádzkového poriadku, prípadne týchto Špecifických pravidiel, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

 1. Zodpovednosť

Členovia/návštevníci využívajú Prevádzku Body&Mind na svoje vlastné riziko.

 1. Výnimky

5.1    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť z prevádzkového poriadku a zo Špecifických pravidiel Prevádzky Body&Mind výnimky.

Príloha č. 3

Špecifické pravidlá pre Prevádzku Fitness&Cardio

 1. Všeobecné pravidlá

1.1    Špecifické pravidlá prevádzky sú v zmysle čl. XII bod 12.5 doplnením prevádzkového poriadku. Klient 365 Fit&Co je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných členov aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku, a aby svojimi úkonmi nenarúšal pracovné povinnosti zamestnancov 365 Fit&Co a personálu.

1.2    Prevádzkové hodiny sú viditeľne vyznačené. Žiadna osoba nie je oprávnená vstupovať do Prevádzky mimo prevádzkových hodín. Vstup je povolený až po otvorení Prevádzky a nástupe službuvykonávajúceho fitness trénera.

 1. Zákazy uplatňujúce sa v Prevádzke Fitness&Cardio

2.1    Zákaz vstupu do Prevádzky Fitness&Cardio platí pre:

 1. osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok, alebo iných návykových látok,
 2. osoby so zvieratami,
 3. osoby trpiace prenosnými infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára), alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami, alebo trpiace akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných klientov,
 4. osoby, ktoré zamýšľajú využiť Klub na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia vedenia Klubu,
 5. osoby špinavé, v znečistenom oblečení.

2.1.1      Maloletí majú vstup povolený len za podmienok uvedených vo všeobecných podmienkach členstva vo Fit&Co.

2.2   V Prevádzke Fitness&Cardio je zakázané:

 1. fajčenie,
 2. vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš),
 3. fotografovanie alebo filmovanie osôb, ako aj skupín bez ich súhlasu (pre fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely, apre tlač je potrebné získať povolenie od vedenia 365 Fit&Co)
 4. svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných návštevníkov a nenarúšať priebeh lekcie
 5. konzumovať akékoľvek jedlá a pokrmy
 6. zasahovať do technického vybavenia sál (vzduchotechnika, ozvučenie, osvetlenie)
 7. prechádzať mimo turnikety
 8. žiadať od personálu služby, ktoré odporujú prevádzkovému poriadku.
 1. Prevádzkové pokyny pre členov/návštevníkov

3.1    Člen/návštevník je povinný používať čistú a vhodnú športovú obuv a oblečenie.

3.2    Člen/návštevník je povinný používať uterák.

3.3    Člen/návštevník je povinný dodržiavať pokyny inštruktora a trénera.

3.4    Člen/návštevník je povinný dodržiavať čistotu a hygienu v sálach Prevádzky.

3.5    Člen/návštevník je povinný po ukončení cvičenia uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie zo sál Prevádzky).

3.6    Člen/návštevník je povinný po ukončení cvičenia použiť dezinfekčný prípravok – aeróbne stroje.

3.7    Člen/návštevník je povinný šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory Prevádzky.

3.8    Člen/návštevník je povinný neodkladne informovať fitness trénera alebo personál v prípade zistených a náhlych zdravotných problémov.

3.9    Prevádzkovateľ si v prípade technických príčin vyhradzuje právo upraviť prevádzkovú dobu, a to z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné ani iným spôsobom člena/návštevníka odškodniť.

3.10  Za poranenia a úrazy, ktoré si člen/návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním prevádzkového poriadku prípadne týchto Špecifických pravidiel, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

 1. Zodpovednosť

Členovia/návštevníci využívajú Prevádzkovú časť Fitness & Cardio na svoje vlastné riziko.

 1. Výnimky

5.1    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť z prevádzkového poriadku a zo Špecifických pravidiel Prevádzky Fitness & Cardio výnimky.

Vydajte sa na cestu za pevným zdravím