Skip to main content

Obchodné podmienky

I. ČLENSTVO

Doba trvania členstva vo 365Fit&Co (ďalej „365Fitco“ v príslušnom gramatickom tvare) je určená zmluvou o členstve (ďalej “Zmluva”) a pokiaľ nie je určené inak, členstvo platí od dátumu účinnosti vyznačeného na Zmluve.

Pri uzavretí Zmluvy člen 365Fit&Co dostane členskú kartu, na základe

ktorej je oprávnený po dobu trvania platnosti členstva využívať všetky služby definované typom členstva. Služby možno využívať počas prevádzkových hodín 365Fit&Co neobmedzene, ak nie je typom členskej karty stanovené inak. Členská karta je neprenosná, s výnimkou určitých typov firemných kariet, ak je tak stanovené v Zmluve.

Držitelia akéhokoľvek členstva nemajú bezplatný nárok

na servis uterákov. Prevádzkovateľ je oprávnený vyhotoviť klubové pravidlá (Prevádzkový poriadok) v ktorom bližšie špecifikuje podmienky využívania služieb v 365Fit&Co. Prevádzkovateľ môže podľa potreby Prevádzkový poriadok meniť.

Tieto Všeobecné podmienky členstva sú záväzné pre všetky osoby, ktoré využili alebo majú v úmysle využiť služby 365Fit&Co. Tieto Všeobecné podmienky členstva sa vzťahujú tiež na osoby, ktorým je štatút člena priznaný na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom

a treťou osobou v ich prospech. Všeobecné podmienky členstva sú prílohou zmluvy o členstve.

II. ČLEN

365Fit&Co sa profiluje ako športové a relaxačné zariadenie pre dospelých, nie ako mládežnícky klub alebo klub pre deti.

Členom 365Fit&Co (ďalej tiež len „člen“) sa môže stať:

 1. a) každá plnoletá, k právnym úkonom spôsobilá fyzická osoba, ktorá uzavrie Zmluvu, alebo
 2. b) právnická osoba pri určitých typoch členstva, ktorá uzavrie Zmluvu.

Členom Fitca sa môže stať aj osoba vo veku od 10 do 18 rokov (ďalej len “Maloletí”), ktorej môže členstvo zakúpiť zákonný zástupca, ktorý súčasne podpíše písomný súhlas zákonného zástupcu s členstvom Maloletého (ďalej len “Vyhlásenie”):

 1. a) že osoba, v prospech ktorej je členstvo zakúpené, je dostatočne oboznámená so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z Prevádzkového poriadku 365Fit&Co (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) a je primerane rozumovo vyspelá na dodržiavanie týchto povinností, a
 2. b) že za takúto osobu je v plnom rozsahu zodpovedná i v prípade, že ju zákonný zástupca nedoprevádza v priestoroch Fitca, a
 3. c) že súhlasí so spracovaním osobných údajov tejto osoby v zmysle platných právnych predpisov a zásad ochrany osobných údajov prevádzkovateľa

Maloletí (mládež od 10 do 18 rokov) smú navštevovať 365Fit&Co výlučne len na základe podpísaného Vyhlásenia.

III. ČLENSTVO A ČLENSKÉ

Členstvo vzniká zaplatením a uhradením:

 1. a) plnej výšky členského poplatku (ďalej tiež „členské“) podľa typu členstva a
 2. b) prípadných ďalších poplatkov, vyplývajúcich zo Zmluvy a
 3. c) akýchkoľvek iných dlžných súm-záväzkov člena.

Kúpou členstva sa každý člen zaväzuje dodržiavať Prevádzkový poriadok, ktorý je umiestnený v priestoroch 365Fit&Co a na web stránke 365Fit&Co www.365fitco.sk. Uzavretím Zmluvy, alebo kúpou členstva člen potvrdzuje, že sa s Prevádzkovým poriadkom oboznámil, jeho ustanoveniam porozumel a bude ho dodržiavať. Člen je oprávnený využívať 365Fit&Co (zariadenia, služby a servis) len v tom prípade, ak má uhradené všetky záväzky voči 365Fit&Co.

Člen je povinný zaplatiť svoje záväzky (členské a s tým súvisiace poplatky) v dobe ich splatnosti podľa typu členstva, ktoré vzniklo podpísaním Zmluvy.

IV. ČLENSKÁ KARTA

Každý člen obdrží členskú kartu, ktorá mu umožňuje vstup a výstup

z priestorov 365Fit&Co (ďalej len „členská karta“). Členská karta je neprenosná a jej stratu je nutné najneskôr do 7 dní hlásiť na recepciiFitca. Náhradnú Členskú kartu vydá členovi 365Fit&Co za poplatok 10,-eur. Členská karta sa vydáva na dobu platnosti členstva.

V. MOŽNOSTI ČLENA

365Fit&Co sa zaväzuje počas platnosti Zmluvy poskytovať svojmu členovi po predložení členskej karty športové a relaxačné služby. Členstvo umožňuje počas prevádzkových hodín ak nie je typom členstva stanovené inak, neobmedzene (počet návštev počas dňa / mesiaca / roka) využívať:

 1. a) zariadenie fitness centra a kardio zóny, ak to jeho typ členstva umožňuje
 2. b) relaxačnú časť wellness (fínska sauna) a odpočivárne, ak to jeho typ členstva umožňuje a
 3. c) zapojiť sa do skupinových cvičení v sále Body&Mind, ak to jeho typ členstva umožňuje

Doba pobytu v 365Fit&Co je obmedzená len typom členskej karty, členstva a prevádzkovou dobou 365Fit&Co.

VI. ZÁNIK ZMLUVY O ČLENSTVE

Zmluva, alebo členstvo zaniká v nasledovných prípadoch:

 1. a)  písomnou dohodou zmluvných strán, alebo platnosťou členstva k dátumu uvedenému v dohode,
 2. b)  uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva, alebo členstvo uzatvorené,
 3. c)  písomným odstúpením od Zmluvy zo strany 365Fit&Co z nasledovných dôvodov:
 • hrubé porušenie Prevádzkového poriadku členom,
 • porušenia povinností člena alebo úmyselného zneužitia členskej karty členom,
 • spáchaním úmyselného trestného činu voči inému členovi, zamestnancovi 365Fit&Co alebo osobe spolupracujúcej s Fitcom.

Členstvo zaniká dňom oznámenia odstúpenia od Zmluvy zo strany 365Fit&Co členovi. Pri odstúpení od Zmluvy nemá člen nárok na vrátenie akejkoľvek časti členského, alebo zaplatených poplatkov.

 1. d) dňom zatvorenia prevádzky 365Fit&Co v prípade, ak 365Fit&Co úplne prestane poskytovať športovo – relaxačné služby v polyfunkčnom komplexe Galleria Eurovea v Bratislave. V takomto prípade je 365Fit&Co povinné vrátiť členovi nevyužitú pomernú časť zaplateného členského.

VII. PRERUŠENIE ČLENSTVA, POZASTAVENIE A PREVOD ČLENSTVA

Členstvo v 365Fit&Co je plynulé a jeho platnosť nie je možné prerušiť/ pozastaviť. Výnimkami sú nasledovné prípady, ktoré sa vzťahujú iba na ročné členstvá:

 1. a) prerušenie členstva v prípade tehotenstva je možné kedykoľvek na dobu maximálne 24 mesiacov. Člen si sám určí písomnou žiadosťou 365Fit&Co dátum, odkedy je jeho prerušené členstvo opäť platné, uvedenú možnosť môže člen využiť 1-krát počas platnosti členstva. Tieto zmeny platnosti členstva sú bezplatné.
 2. b) v odôvodnených prípadoch taxatívne vymedzených, ktorými sú vážna choroba, dlhodobá práceneschopnosť, úraz, dlhodobý pobyt v zahraničí) môže člen 1-krát počas platnosti členstva využiť pozastavenie členstva na základe písomnej žiadosti a doloženia dokladov preukazujúcich uvedené dôvody.

Pozastavenie členstva podlieha súhlasu vedenia 365Fit&Co. 365Fit&Co si vyhradzuje právo žiadosť o pozastavenie členstva odmietnuť.Pozastavenie členstva je možné minimálne na 2 týždne a maximálne na 3 mesiace počas doby platnosti členstva.

 1. c) prevod členstva je možný na osobu, ktorá je členom 365Fit&Co, ale aj na osobu ktorá nie je členom 365Fit&Co. Ustanovenia článku VII. sa nevzťahujú na členské karty vystavené v prospech tretích osôb (firemné členské karty).

VIII. POVINNOSTI ČLENOV

Člen je povinný:

 1. a) Správať sa k ostatným členom 365Fit&Co korektne a ohľaduplne, dodržiavať Prevádzkový poriadok a svojim konaním nerušiť riadnu prevádzku 365Fit&Co,
 2. b) Používať majetok, stroje a zariadenia 365Fit&Co len na účel pre ktorý sú určené a zaobchádzať s nimi šetrne.
 3. c) Rešpektovať pokyny zamestnancov 365Fit&Co, najmä službukonajúceho inštruktora, personálu recepcie, personálu barov a samozrejme vedenia 365Fit&Co, d) Platiť riadne a včas svoje záväzky voči 365Fit&Co.

V prípade, ak člen má záujem využívať služby 365Fit&Co pod dohľadom fitness trénera alebo inej odborne spôsobilej osoby (ďalej len „tréner“), môže tak uskutočniť len v prípade, ak takáto osoba je v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom 365Fit&Co. Zoznam takýchto osôb je dostupný na recepcii 365Fit&Co. Vzťah medzi členom a trénerom je vzťahom nezávislým od Zmluvy a prevádzkovateľ 365Fit&Co nenesie žiadnu zodpovednosť za služby poskytnuté trénerom členovi.

IX. VYMEDZUJÚCE USTANOVENIE

Člen môže využívať priestory a zariadenie 365Fit&Co výhradne za účelom vlastného športového vyžitia a regenerácie. Využívať priestory 365Fit&Co na trénerskú a poradenskú činnosť, podnikateľské aktivity resp. zárobkovú činnosť bez písomného súhlasu prevádzkovateľa 365Fit&Co je zakázané!

Zakazuje sa vstup do priestorov 365Fit&Co pod vplyvom návykovej látky.

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ODLOŽENÉ VECI

365Fit&Co nezodpovedá za škodu na osobných veciach člena vnesených alebo odložených v priestoroch Fitca.

Za cenné veci riadne uložené v uzamykateľných skrinkách (trezoroch resp. safe-deposit boxov umiestnených v blízkosti recepcie), ktoré boli členom resp. iným užívateľom 365Fit&Co v zmysle pokynov zodpovedných osôb prevádzkovateľa aj uzavreté, a ku ktorým poskytol kľúče/zámky prevádzkovateľ zodpovedá prevádzkovateľ len do výšky 332 EUR. Cennými vecami sú najmä mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty, klenoty a pod. Poškodenie akejkoľvek skrinky v priestrooch 365Fit&Co a stratu osobných vecí v nej uložených je člen/iný užívateľ alebo návštevník 365Fit&Co povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť zodpovednému zamestnancovi 365Fit&Co.

Zodpovednosť prevádzkovateľa 365Fit&Co za vady poskytnutých služieb sa primerane spravuje ustanoveniam § 622 a § 623 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Podmienky a spôsob reklamácie služieb sú uvedené v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený v priestoroch 365Fit&Co.

XI. VYŠŠIA MOC

V prípade, že bude prevádzka 365Fit&Co nezávisle na vôli 365Fit&Co prerušená a prevádzke 365Fit&Cobude brániť prekážka, ktorú nie je možné odstrániť, alebo prekonať, týmto nevzniká jeho členom nárok na vrátenie zápisného a členského poplatku. Člen 365Fit&Co má právo, aby sa o tento čas neprevádzkovania 365Fit&Co platnosť jeho členstva bezplatne predĺžila. Na predĺženie Zmluvy, alebo členstva však nemá člen nárok pri dočasnom prerušení prevádzky 365Fit&Co z dôvodu pravidelnej údržby, sanitárnej prestávky v časti wellness a pod.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade, že sa líšia jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných podmienok členstva od jednotlivých ustanovení Prevádzkového poriadku, potom ustanovenia Prevádzkového poriadku majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných podmienok členstva. Pre definíciu pojmov, ktoré nie sú definované v týchto Všeobecných podmienkach členstva platia definície z Prevádzkového poriadku.

365Fit&Co na každú zmenu Všeobecných podmienok členstva a/alebo Prevádzkového poriadku upozorní člena na jeho kontaktný email, zadaný v databáze členov 365Fit&Co. Člen je povinný sa s komunikovanými zmenami oboznámiť.

Člen je povinný oznamovať prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu osobných, alebo kontaktných údajov uvedených v Zmluve a to bez zbytočného odkladu potom čo k tejto zmene došlo.

Neplatnosť akejkoľvek časti Zmluvy, alebo jej prípadná obsahová neúplnosť nespôsobuje neplatnosť Zmluvy. V prípade, že sa niektoré ustanovenia Zmluvy stanú po uzavretí Zmluvy neúčinnými, zostávajú ostatné ustanovenia Zmluvy účinné. Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy, vrátane Všeobecných podmienok členstva, sa riadia slovenským právnym poriadkom.

365Fit&Co je oprávnené meniť alebo doplniť ustanovenia Všeobecných podmienok členstva. Zmena alebo doplnenie Všeobecných podmienok členstva je účinné dňom zverejnenia nového úplného znenia Všeobecných podmienok členstva v priestoroch 365Fit&Co a na webovej stránke 365Fit&Co.

XIII. PREHLÁSENIA

Podpisom Zmluvy, alebo kúpou členstva člen vyhlasuje, že sa aktivít v 365Fit&Co zúčastňuje

na vlastné riziko a zodpovednosť, je zdravý/á a telesne i duševne pripravený/á a spôsobilý ich absolvovať a pri každom vstupe sa dôkladne oboznámi s návodom na obsluhu strojov a zariadení v 365Fit&Co, ktoré chce používať a v prípade potreby osloví zodpovednú osobu 365Fit&Co so žiadosťou o radu. Ďalej vyhlasuje, že vždy pred začiatkom cvičenia zváži svoj aktuálny zdravotný stav a spôsobilosť. Člen vyhlasuje, že berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody na majetku a zdraví člena spôsobené nevhodným zdravotným stavom člena, inou nespôsobilosťou člena na výkon telesných aktivít, vstupom pod vplyvom návykovej látky, neoboznámením sa člena s obsluhou strojov a zariadení v 365Fit&Co a pod. Člen súhlasí so zasielaním informácií na jeho kontaktný email, zadaný v databáze členov 365Fit&Co.

Podpisom Zmluvy, alebo kúpou členstva člen súčasne vyhlasuje, že sa oboznámil a v plnom rozsahu súhlasí s platným Prevádzkovým poriadkom a týmito Všeobecnými podmienkami členstva v 365Fit&Co.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, dolupodpísaný člen poskytuje svoje osobné údaje (fotografia tváre) dobrovoľne a podpisom na Zmluve, alebo kúpou členstva udeľuje svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ich zaradenie do databázy 365Fit&Co ich použitie proti zneužitiu Identity ako aj na ochranu majetku 365Fit&Co.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v

znení neskorších predpisov, poskytujem svoje osobné údaje (dátum narodenia, adresa, telefonický a e-mailový kontakt) dobrovoľne a podpisom na Zmluve, alebo kúpou členstva udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy 365Fit&Co. Poskytnuté osobné údaje bude využívať 365Fit&Covýhradne na evidenčné účely a na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými 365Fit&Co informuje o ponuke svojich výrobkov a služieb. Člen sa zaväzuje nahlásiť každú zmenu svojich údajov uvedených na prvej strane Zmluvy (kontaktné údaje).

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na dobu neurčitú. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti.

Vydajte sa na cestu za pevným zdravím